Ljusslingan

Dessvärre är ljusslingan till flaggstången trasig så det blir ingen i år. Vi hoppas på ett mer upplyst 2024.

Styrelsen önskar alla en god jul

Ny Facebookgrupp för medlemmar i BRF Flygledaren

Vi har startat en Facebookgrupp för boende i BRF Flygledaren. Här kan du dela med dig av information och kommunicera med dina grannar. Sök upp gruppen BRF Flygledaren Torslanda på Facebook och ansök om medlemsskap.

Tonen ska vara god och det är inte en plats för ”arga tvättstugelappar” – det är ett forum som ska främja gott grannskap. Välkommen att vara med du också!

/Anna-Karin (Malla) Deinoff, suppleant i styrelsen (NL 43)

Välkommen till gemensam trädgårdsdag!

Nu är det dags igen för en härlig stund i vår trädgård.
Vi ses söndagen den 1/10 kl. 11:00 för att göra fint inför nästa växtsäsong.
Samling vid komposterna och trädgårdsförrådet kl 11.00 för att gå igenom vad som behöver göras, och vem som gör vad.
Vi hjälps åt i några timmar, och efter väl utfört arbete bjuds på något att äta och dricka.
Alla kan bidra med något.
Ps.Kan du inte vara med så kontakta oss så kan vi låsa upp i trädgårdsförrådet vid annat tillfälle.
Johan 0708-358886, Eva-Lotta 0760-139702 eller Kristin 0703-852900

OBS. RÄTTELSE NYTT DATUM!

Kallelse till årsstämma i BRF-Flygledaren i Torslanda tisdag den 31 maj 2022 klockan 18:00 i hembygdsgården Amhult-Lyse.

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Mötets avslutande

Medlemsinformation november 2020

Soprum

För allas trevnad vill vi påminna att våra soprum är endast avsedda för hushållssopor och matavfall. Tidningar, förpackningar av kartong, glas, plast, metall etc. skall lämnas på återvinningen. Påsarna med hushållssopor skall tillslutas noga. Papperspåsarna för matavfallet ska också tillslutas noga och inte vara så blöta att de går sönder och lämnar dålig lukt i soprummet.

Om ett kärl för hushållssopor är fullt, lägg soporna i annat kärl, ev. i annat soprum. Om ett kärl är så fullt att locket ej kan stängas helt, töms inte kärlet av Renova.

Radon

Som tidigare informerats skall föreningen genomföra en radonmätning. Styrelsen har valt att skjuta på mätningen från hösten till efter årsskiftet. Mer info och instruktion kommer i samband med att radonmätningen skall påbörjas och radonmätarna (storlek ungefär som en snusdosa) placeras ut i ca hälften av föreningens lägenheter. Mätningen pågår under 2-3 månader.

Avgift 2021

Vår ekonomi fortsätter utvecklas bra. Vi ser därför inget behov för avgiftshöjning inför 2021.

Snö & halka

Styrelsen har gett MBA Fastighetsservice uppdraget att sköta snöröjning och halkbekämpning under vintern. Bostadsrättshavaren ansvar för snöröjning och halkbekämpning framför lägenhetsentrén och i trappan. Skyfflar och kvastar finns att låna i Soprum 1.

Fortsatt trevlig höst! 

önskar styrelsen i BRF Flygledaren i Torslanda