Bygget i bilder

Här kan du läsa en beskrivning av hur bygget på Norra Lysevägen har gått till.
De flesta bilder är tagna av Donald Persson.


2006-10-13 Byggstart av Brf. Flygledaren, Lysevägen – första etappen i lantlig miljö ett stenkast från golf och hav i Torslanda.

Efter 6 månaders planering, togs i veckan det första spadtaget i etapp I av Brf. Flygledaren. Markarbeten såsom schakt och pålningsarbeten påbörjades av mark entreprenören SBS Entreprenad AB.

Etappen omfattar 24 lägenheter i tre byggnader. Amhult 2 AB och Mjöbäcks Entreprenad AB bygger här i konsortium 70 nyproducerade lägenheter, vilka kommer att färdigställas i tre etapper. Första inflyttning är beräknad till den 15 oktober 2007.

Många har väntat på byggstarten och intresset för de 70 bostadsrätterna är stort. I Torslanda finns ett stor efterfrågan på bostadsrätter och vi har dagligen fått hänvisa intressenter till Bjurfors, säger Eigil Jakobsen, VD i Amhult 2 AB.

Bostäderna byggs i två våningar i träpanel med pulpettak i stram arkitektur och tilltalande standard. Försäljningsstart är planerad till den 13 november och ansvarig mäklarfirma Bjurfors Torslanda.

Vi kommer varje månad att visa bilder hur arbetet framskrider inom området. Nedan visar vi bilder från byggstarten.

 


Arbete under november månad De inledande arbeten med gata och väg har skett under november, till exempel har trottoar anlagts. SBS har påbörjat nedläggning av vatten och avlopp och schaktning för husgrunder har också genomförts. Utsättning av husgrunder sker nu fortlöpande. I mitten av månaden kommer de inledande pålningsarbetena att starta. Rivningsarbeten på befintlig byggnation som utdömts har också inletts.

  

 


Byggnation november-december 2006 Under slutet av november månad etablerades kranen som skall genomföra pålningsarbetena på tomten. Arbeten och förberedelserna för grundläggning pågår också för fullt och plattor skall gjutas under perioden. Den byggnad som skall rivas är i princip helt borttagen.

Arbetena med gata och väg är något försenade delvis på grund av det myckna regnandet under perioden, men beräknas avslutade den 14 december.

Slutligen har även byggskylten moterats och kommit på plats.

  

 

 


Byggnation Lysevägen 2006-12-20 Arbeten med schaktning och gjutning av bottenplattor inom Brf Flygledaren framskrider trots det myckna regnandet planenligt tack vare gott arbete från de medarbetare som i ur och skur oförtrutet arbetar vidare med byggnationen. Under december månad gjuts bottenplattorna avseende Brf Flygledaren. Detta kommer att dokumenteras av oberoende kvalitetsansvarig med intyg och foton. Detta arbete genomförs i syfte att säkerställa Brf Flygledarens räntebidrag. Slutligen har Trafikkontorets arbeten med gata och väg utförda av PEAB avslutats och gräs kommer att sås på slänterna under våren 2007.

 

 

 


Byggnation Norra Lysevägen januari 2007 Pålningen inom området är nu helt avslutad och Göteborgs Energis dragning av fjärrvärmesystem på området är klart. Bottenplatta till hus ett är färdiggjuten, bottenplatta för hus nummer två är formad och bottenplatta till hus nummer tre är grusad. Montering av hus två kommer att startas under vecka 6, hus tre under vecka 9 och hus ett i vecka 11. Arbeten med dagvatten och värmekulvertar inom området är likaledes påbörjade under januari månad. Arbeten med bullervallen längst väg 155 har också påbörjats av SBS Entreprenad AB.

 


Byggnation Norra Lysevägen februari 2007 Under vecka sex inleddes stomresningen av det första huset i området, nämligen hus två, helt enligt fastställd tidsplan. Under vecka fem stomrestes även teknikhus och förråd. Även arbete med bullervall mot Gösta Fraenkels, väg 155, pågår.

 

 

 


Byggnation Norra Lysevägen mars 2007 Under mars månad färdigställs de sista grunderna och fortsatta arbete med husen i den första etappen pågår. Byggnation av bullervall mot väg 155 är i sitt slutskede.

 

 

 


Byggnation Norra Lysevägen maj 2007 Ytterligare tre hus är resta mot Flyghamnsvägen. Vid de först resta tre husen är nu ställningar utsida nertagna. Arbete pågår bland annat nu med att resa väggar i husen ut mot Karholmsvägen.

 

 


Byggnation juni 2007 Brf Flygledaren I juni månad kvarstår endast två hus att resa av samtliga 10 hus. Det ena huset kommer att resas strax före semesterperioden, vilken infaller vecka 28-31. Det sista huset reses efter semestrarna. En viss verksamhet kommer dock att finnas på arbetsplatsen även under semestrarna.

När det gäller husen i etapp I är köken satta i det första huset. Innan vecka 28 kommer köken att vara satta även i hus 2. Kakelsättaren har startat sitt arbete under vecka 25 och under vecka 26 kommer målaren att starta sitt arbete i husen i etapp I. Därefter kommer golven att läggas efter semestrarna.

I de resta husen i etapp II arbetas det med att montera innerväggar och lägga spångolv. Likaså sker i denna etapps hus el och rör installationer i väggar och bjälklag.

Utvändiga måleriarbeten pågår efterhand i husen både i etapp I och etapp II.


Byggnation augusti 2007 I etapp ett med hus 1, 2 samt 3 är nu måleri och kakelarbeten i princip färdigställda. Kompletteringsarbeten gällande rör och el har även påbörjats i denna etapp.

Fortlöpande snickeri arbeten pågår i etapp två med hus 4,5 och 6 och initialt har kakel och måleri arbeten inletts även i denna etapp.

I etapp tre har hus 9 samt 10 rests och tak kommer att läggas på det sista huset under vecka 34.

Gällande finplanering av mark såsom p-ytor och stenläggning kommer dessa arbeten att påbörjas under vecka 37.

 


Byggnation januari 2008 Byggnation har förlöpt väl under hösten och delar av området börjar nu bli färdiga. Inflyttning i första etappen skedde första november och i andra etappen etappen skedde inflyttning den 15 januari. Vid inflyttningstillfällena höll mäklaren Bjurfors ”Öppet Hus”. De inflyttade kunde under dagen kvittera ut material såsom nycklar, p-tillstånd och Tv och telefonmaterial. Därefter bjöd Bjurfors på buffé. Vad som återstod därefter var inflyttning och allt det arbete som detta medför.

Arbetena i etapp II koncentreras just nu till att färdigställa insidan av de kvarvarande lägenheterna. Avslutande arbeten såsom markarbeten, uppmärkning av parkeringar måleriarbeten och liknande kommer troligen att vara avslutade i slutet maj, början juni.

Interiörbilder från Norra Lysevägen innehåller tillval.