Tid och datum: Onsdagen den 31 maj 2017, klockan 18:00

Plats: Hembygdsgården Amhult-Lyse

 

Dagordning

1. Öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

17.1 Omröstning, ändring av stadgar

18. Stämmans avslutande

För att vi som bor här i området ska trivas så bra som möjligt tillsammans, finns ett litet antal enkla ordnings- och trivselregler att rätta sig efter. Framför allt gäller sunt förnuft – det är omöjligt att i förväg detaljreglera alla tänkbara situationer som kan uppstå.

Visa ansvarstänkande

Som medlem och boende i BRF Flygledaren har du inte bara inflytande och medbestämmanderätt – du har även ansvar mot din förening och övriga medlemmar. Såväl föreningens ekonomi som trivseln inom föreningen påverkas av hur väl du som medlem tar ditt ansvar.

Undvik störande ljud

Vi bor i flerfamiljshus tätt inpå varandra. Vi har därmed ett ansvar att vålla så lite störningar och så lite olägenheter för varandra som möjligt. Alla ljudnivåer ska hållas på en nivå som kan anses normalt i ett hushåll. Mellan klockan 22.00 och 07.00 gäller största möjliga tystnad, då undviker vi att köra tvätt- eller diskmaskin. Givetvis kan du ha kalas även efter 22:00 vid enstaka tillfällen, om du meddelar grannarna i god tid.

Var aktsam om det gemensamma

Bostadsrättsföreningens ekonomi är baserad på principen om självkostnad. Detta innebär att vi alla har möjlighet att påverka våra boendekostnader genom att själva vårda gemensamma ytor och föreningens egendom samt motverka all form av skadegörelse. Meddela styrelsen om du upptäcker något som behöver åtgärdas.

Ingen bilkörning i området

Bilkörning i området är endast tillåtet vid i- och avlastning av tyngre gods samt vid transport av sjuka och rörelsehindrade.

Håll ordning i soprummet

Soprummen är endast avsedda för hushållssopor och matavfall. Tidningar och förpackningar av kartong, glas, plast, metall etc bär du bort till återvinningsplatsen. Hushållssoporna paketerar du i plastpåsar innan de läggs i de gråa sopkärlen. Till matavfallet finns bruna papperspåsar att hämta i soprummen. De fulla påsarna lägger du i det bruna kärlet för komposterbart avfall.

Inga parabolantenner

Parabolantenn får inte monteras utomhus på byggnaden eller balkongräcket utan tillstånd från styrelsen. Vi tillämpar en restriktiv policy när det gäller utvändiga parabolantenner och hänvisar i första hand till Telias utbud av TV-kanaler.

Håll koll på husdjur

Medlem med husdjur ansvarar självklart för att dessa inte skapar olägenheter för andra boende eller förorenar i området. Plocka upp spillningen om det händer en ”olycka”.

Mata inte fåglar eller andra vilda djur

Att mata måsar, igelkottar och liknande kan dra till sig råttor och andra skadedjur och är därför inte tillåtet. Vintertid är det OK att sätta ut en talgboll, havrekärve eller fröautomat till småfåglarna om man håller snyggt runtomkring och inte skapar problem för grannarna.

Grilla med förstånd

Grillning är tillåtet inom området, det är dock varje ”grillares” skyldighet att grilla på sådant sätt att det medför minsta möjliga olägenhet för omkringboende avseende lukt och rök. Givetvis skall alltid största möjliga brandsäkerhet beaktas.

 

 

 

 

 

 

 

Så här års kanske en och annan medlem funderar på att fixa till sin uteplats. Därför passar vi på att uppdatera alla medlemmar om vad som gäller för de gråa husen.

Alla uteplatser är i original belagda med 9 rader betongplattor 35 x 35 cm vilket ger ett djup på 315 cm mätt från dörren.

Det är tillåtet att lägga till 2 rader plattor till 11 rader dvs öka djupet till 385 cm. Det är även tillåtet att belägga uteplatsen med trätrall till motsvarande djup.

Gavellägenheter får bredda uteplatsen i sidled ut mot husgaveln ända fram till hörnet, dock inte åt andra hållet. Vid hörnet får man sätta upp en skärmvägg utförd enligt ritning som tillhandahålls av styrelsen.

Mittlägenheter får bredda uteplatsen i sidled utanför det egna vardagsrumsfönstret ända fram till mittbrädan. Vid mittbrädan får man sätta upp en skärmvägg utförd enligt ritning som tillhandahålls av styrelsen.

I direkt anslutning till uteplatsen får man plantera växter till en höjd av ca 1 meter.

Marken runt uteplatsen tillhör föreningen och får inte beläggas eller möbleras. Man får inte möblera eller plantera så att det hindrar grannen ovanpå att putsa sina fönster. Det är inte tillåtet att montera staket eller annan inhägnad runt uteplatsen.

Stilen på uteplatsen ska gå i linje med området i övrigt. Alla konstruktioner ska vara fackmannamässigt utförda och allt arbete göras i god grannsamverkan. Du bör meddela dina grannar innan du sätter igång.

För markiser och inglasning av uteplatsen gäller särskilda regler. Kontakta styrelsen om det är aktuellt.

Varmvatten, uppvärmning och el kostar en hel del, som bekant. Här är en webbsajt med bra tips för dig som vill hålla nere dina kostnader.

energispartips

fresh90

Luftintagen i våra lägenheter är av typen Fresh 90. Dammfiltret innanför kåpan ska rengöras med jämna mellanrum och bytas vid behov. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för detta. Nya filter finns hos de flesta byggvarumarknader och kostar en knapp hundralapp för ett 3-pack.

Skötselinstruktion finns här: Drift_Skotsel_F90_SE

Mera info på tillverkarens hemsida: www.fresh.se