Ordnings- och trivselregler

För att vi som bor här i området ska trivas så bra som möjligt tillsammans, finns ett litet antal enkla ordnings- och trivselregler att rätta sig efter. Framför allt gäller sunt förnuft – det är omöjligt att i förväg detaljreglera alla tänkbara situationer som kan uppstå.

Visa ansvarstänkande

Som medlem och boende i BRF Flygledaren har du inte bara inflytande och medbestämmanderätt – du har även ansvar mot din förening och övriga medlemmar. Såväl föreningens ekonomi som trivseln inom föreningen påverkas av hur väl du som medlem tar ditt ansvar.

Undvik störande ljud

Vi bor i flerfamiljshus tätt inpå varandra. Vi har därmed ett ansvar att vålla så lite störningar och så lite olägenheter för varandra som möjligt. Alla ljudnivåer ska hållas på en nivå som kan anses normalt i ett hushåll. Mellan klockan 22.00 och 07.00 gäller största möjliga tystnad, då undviker vi att köra tvätt- eller diskmaskin. Givetvis kan du ha kalas även efter 22:00 vid enstaka tillfällen, om du meddelar grannarna i god tid.

Var aktsam om det gemensamma

Bostadsrättsföreningens ekonomi är baserad på principen om självkostnad. Detta innebär att vi alla har möjlighet att påverka våra boendekostnader genom att själva vårda gemensamma ytor och föreningens egendom samt motverka all form av skadegörelse. Meddela styrelsen om du upptäcker något som behöver åtgärdas.

Ingen bilkörning i området

Bilkörning i området är endast tillåtet vid i- och avlastning av tyngre gods samt vid transport av sjuka och rörelsehindrade.

Håll ordning i soprummet

Soprummen är endast avsedda för hushållssopor och matavfall. Tidningar och förpackningar av kartong, glas, plast, metall etc bär du bort till återvinningsplatsen. Hushållssoporna paketerar du i plastpåsar innan de läggs i de gråa sopkärlen. Till matavfallet finns bruna papperspåsar att hämta i soprummen. De fulla påsarna lägger du i det bruna kärlet för komposterbart avfall.

Inga parabolantenner

Parabolantenn får inte monteras utomhus på byggnaden eller balkongräcket utan tillstånd från styrelsen. Vi tillämpar en restriktiv policy när det gäller utvändiga parabolantenner och hänvisar i första hand till Telias utbud av TV-kanaler.

Håll koll på husdjur

Medlem med husdjur ansvarar självklart för att dessa inte skapar olägenheter för andra boende eller förorenar i området. Plocka upp spillningen om det händer en ”olycka”.

Mata inte fåglar eller andra vilda djur

Att mata måsar, igelkottar och liknande kan dra till sig råttor och andra skadedjur och är därför inte tillåtet. Vintertid är det OK att sätta ut en talgboll, havrekärve eller fröautomat till småfåglarna om man håller snyggt runtomkring och inte skapar problem för grannarna.

Grilla med förstånd

Grillning är tillåtet inom området, det är dock varje ”grillares” skyldighet att grilla på sådant sätt att det medför minsta möjliga olägenhet för omkringboende avseende lukt och rök. Givetvis skall alltid största möjliga brandsäkerhet beaktas.

 

Ovanstående regler antagna av styrelsen den 29 september 2015.